Kontrollansvarig ger dig trygghet

På Teodoliten erbjuder vi tjänsten kontrollansvar för att hjälpa dig att säkerställa att bestämmelser och regler följs inom den fastställda kontrollplanen. Vår personal har lång erfarenhet av att jobba inom byggsektorn och har den kunskapen som krävs för att upprätthålla en kontrollplan.

Vi är med dig under hela byggnadsprocessen

En kontrollansvarig arbetar på uppdrag av dig, byggherren, under hela byggnadsprocessen. Kontrollansvarig är Byggnadsnämndens förlängda arm för ett tryggt och säkert byggande.

En kontrollansvarig ska enligt Plan- och bygglagen ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad. Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför de arbeten som ska kontrolleras.

Läs mer

Kontrollansvariges uppgifter

Kontrollplan: Kontrollansvarig upprättar en objektanpassad kontrollplan för alla kontroller som skall göras under byggprocessen. Kontrollplanen skall ligga till grund för att säkerställa att aktuella myndighetskrav uppfylls.

Platsbesök/närvaro: Kontrollansvarig besöker arbetsplatsen när vissa moment i byggprocessen är färdigställda. Dels för att säkerställa att kontrollerna utförs på rätt sätt enligt fastställd kontrollplan vid det tekniska samrådet, och dels för att kontrollera att det inte finns några anmärkningar. Vid stora avvikelser/anmärkningar i kontrollplanen skall vi som kontrollansvariga informera byggherren om detta och vid behov även informera Byggnadsnämnden. Vi deltar i tekniskt samråd, besiktningar och byggnadsnämndens platsbesök.

Dokumentation: Kontrollansvarig dokumenterar sina byggplatsbesök och noterar iakttagelser som ska ligga till grund för utvärdering inför slutbeskedet.

Utlåtande: Kontrollansvarig ska avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som ett underlag för slutbesked så att byggnationen kan börja tas i bruk.

Viktig kännedom för dig som Byggherre

Kontrollansvarig är INTE:

  • Byggledare – kontrollansvarig är inte på bygget varje dag utan endast när vissa moment i byggprocessen är färdigställda samt vid besiktningar.
  • Ansvarig för hur/vilka tillvägagångsätt bygget byggs på.
  • Samordnare för era entreprenörer.

Bygglovsansökan

Uppgifter om vem som är kontrollansvarig ska redovisas redan i bygglovsansökan. När Byggnadsnämnden har godkänt bygglovet så kommer de kräva in en upprättad kontrollplan som ska fastställas i det så kallade tekniska samrådet. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska genomföras för att uppfylla de aktuella myndighetskraven i form av lagar, förordningar och föreskrifter.

Vid frågor

Kontakta gärna oss för konsultation och kostnadsförslag så berättar vi mer. Följande länkar har du som byggherre stor nytta av.